Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Rotterdamse Watervrienden Elementair, gevestigd te Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40347749, hierna
te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust via
onze website, link ‘Contact’.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden. ⋅ Voornaam
⋅ Achternaam
⋅ Adres
⋅ Geboortedatum
⋅ Geslacht
⋅ Telefoonnummer
⋅ E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt gedurende tijd dat u op de wachtlijst staat, gegevens worden verwijderd op verzoek of als u niet reageert op een oproep en dan uiterlijk zes maanden na de eerste oproep. ⋅ Bestuur
⋅ Kassamedewerkers
Uitvoering van de lidmaatschapsovereen-komst. ⋅ Voornaam
⋅ Achternaam
⋅ Adres
⋅ Geboortedatum
⋅ Geslacht
⋅ Telefoonnummer
⋅ E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. ⋅ Bestuur
⋅ Kassamedewerkers
Onderzoeken of u lid kunt worden alsmede uitvoering van de lidmaatschapsovereen-komst. ⋅ Medische gegevens voor zover van belang voor de veiligheid van het lid zelf als voor de overige leden tijdens de zwemlessen. Toestemming. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een half jaar daarna. ⋅ Bestuur
⋅ Medewerker/ vrijwilliger die lesgeeft
Administratie. ⋅ Voornaam
⋅ Achternaam
⋅ Adres
⋅ Geboortedatum
⋅ Geslacht
⋅ Telefoonnummer
⋅ E-mailadres
⋅ Bankgegevens
⋅ Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ⋅ Bestuur
⋅ Belastingdienst
⋅ Kascontrole
Versturen digitale berichten, waaronder eventueel een nieuwsbrief. ⋅ Voornaam
⋅ Achternaam
⋅ E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst. Zolang als men aangemeld is. ⋅ E-marketingtools
⋅ Bestuur
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren. ⋅ Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
⋅ IP-gegevens
Toestemming. Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. ⋅ Websitebeheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Alleen voor (oud)-medewerkers / vrijwilligers. ⋅ Voornaam
⋅ Achternaam
⋅ Adres
⋅ Telefoonnummer
⋅ E-mailadres
Toestemming. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. ⋅ Bestuur

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om
u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe
vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
In principe verstrekt de vereniging geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.
De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onze website, link ‘Contact’ of via een wijzigingsformulier (verkrijgbaar bij de verenigingskassa).

Op- en/of aanmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een opmerking of aanmerking heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aantal bezoeken:

Web Site Hit Counter
Inloggen
Medewerkers
Enige echte zwem ABC